Elevhälsoteam

Elevhälsoteam

Elevhälsans främsta syfte är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans arbete är främjande och förebyggande genom att på organisationsnivå och på arbetsgruppsnivå tillföra ett salutogent hälsoperspektiv i den dagliga pedagogiska verksamheten, både i planeringen av verksamheten och i dess organisation. Elevhälsan arbetar också stödjande och utredande.


Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag på Korrespondensgymnasiet är främst att handleda personalen i olika specialpedagogiska frågor. Det finns också möjligheter för våra elever och vårdnadshavare till råd och stödsamtal.


Skolkurator

Skolkurator ingår i skolans elevhälsoteam och är sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning samt står för elevhälsans psykosociala insatser. Skolkurator arbetar främjande för att stärka en positiv lärandesituation för eleverna. I detta arbete ingår såväl rådgivning och stöd till rektor, lärare och övrig personal, som individuellt stöd till elever/föräldrar.


Skolsköterska

Skolsköterska erbjuder hälsosamtal och arbetar såväl övergripande som individuellt med främjande och förebyggande metoder.Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »