Elevhälsoteam

Elevhälsoteam

Elevhälsans främsta syfte är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans arbete är främjande och förebyggande genom att på organisationsnivå och på arbetsgruppsnivå tillföra ett salutogent hälsoperspektiv i den dagliga pedagogiska verksamheten, både i planeringen av verksamheten och i dess organisation. Elevhälsan arbetar också stödjande och utredande.


Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag på Korrespondensgymnasiet är främst att handleda personalen i olika specialpedagogiska frågor. Det finns också möjligheter för våra elever och vårdnadshavare till råd och stödsamtal.


Skolkurator

Skolkurator ingår i skolans elevhälsoteam och är sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning samt står för elevhälsans psykosociala insatser. Skolkurator arbetar främjande för att stärka en positiv lärandesituation för eleverna. I detta arbete ingår såväl rådgivning och stöd till rektor, lärare och övrig personal, som individuellt stöd till elever/föräldrar.


Samtalsstödjare

Samtalsstödjare har en socialpedagogisk roll i organisationen, ingår i elevhälsans arbetsgrupp och arbetar såväl övergripande som individuellt med främjande och förebyggande metoder. Detta genom att bidra till och främja elevens personliga och sociala utveckling genom en ömsesidig dialog med eleven.


Skolsköterska

Skolsköterska erbjuder hälsosamtal och arbetar såväl övergripande som individuellt med främjande och förebyggande metoder.Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »