Ansökan

Ansökan för antagning till höstterminen -21

Ändringar i Skollagen träder i kraft i sommar 2021, vilket innebär att antagningen till Korrespondensgymnasiet inför höstterminen kommer att ske på ett annat sätt än tidigare.


1. Vem kan söka?

Distansundervisning får användas för en hel utbildning i gymnasieskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller av andra särskilda skäl (Skollagen 2010:800). Dokumentationen kan t.ex. vara intyg från läkare, psykolog eller socionom. Det kan också vara fråga om en utredning som har gjorts av annan personal inom elevhälsa eller socialtjänst.


Exempel på särskilda skäl:

  • Elitidrottande

  • Yrkeskarriär som kräver mycket resande

  • Boende utomlands tillsammans med vårdnadshavare (eleven måste vara skriven i Sverige)

  • Eventuellt andra anledningar


Exempel som inte är särskilda skäl:

  • Arbete som inte kräver mycket resor

  • Religiösa skäl

  • Filosofiska skäl

  • Elever boende utan vårdnadshavare utomlands

Du behöver också vara behörig att söka till högskoleförberedande program. Det innebär godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt godkända betyg i minst nio andra ämnen. Sammanlagt behövs godkända betyg i tolv ämnen.


För ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap.


För naturvetenskapsprogrammet ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara fysik, biologi och kemi.


Här finns Skolverkets information om antagning till gymnasieskolan.


2. Hur söker du?

Gymnasieansökan och val av program gör du via det webbsystem som din hemkommun använder. Information om inloggning får du via din nuvarande skola/hemkommun. När du gör din webbansökan fyller du i de program du är intresserad av både vid Korrespondensgymnasiet och i din hemkommun. Du rangordnar dem i den ordning du önskar.


När du är klar med din ansökan via hemkommunen ska du ta en kopia av det elektroniska kvitto du skriver ut ur webbsystemet. Kopian av kvittot skickar du till Korrespondensgymnasiet tillsammans med övriga blanketter och bilagor som behövs enligt mallen Handlingar som styrker din ansökan.

Utöver webbansökan behöver vi handlingar och bilagor för att bedöma om du tillhör målgruppen för distansundervisning.


3. När ska du söka?

Valperiod hos kommunerna pågår normalt till ca 15/2. Kontakta din hemkommun för exakt datum. Sista dagen att skicka in blankett till Korrespondensgymnasiet för att styrka att du tillhör målgruppen är den 15/2 2021.Omvalsperioden pågår ca 19/4 till och 7/5. Kontakta din hemkommun för exakt datum.

För omvalsperioden är sista dagen att lämna in blankett till Korrespondensgymnasiet för att styrka att du tillhör målgruppen den 31/5 2021.


4. Vad händer efter ansökan?

Dina handlingar kommer att granskas av Korrespondensgymnasiets referensgrupp. Referensgruppen består av kurator, specialpedagog, antagningssekreterare, skolsköterska och rektor. Begäran och ansökan med bilagor kommer att delges alla som ingår i referensgruppen. Personerna i referensgruppen kan ibland behöva fråga efter kompletterande information som behövs för att pröva din ansökan. Vissa uppgifter omfattas av sekretess.


Skolan avgör om du tillhör målgruppen som får gå på skolan.

4.1 Beslut målgruppstillhörighet

När en bedömning av tillhörighet till sökt målgrupp har genomförts kommer ett beslut att skickas med posten. Det adresseras till dig som elev samt, om du är omyndig, till din/dina vårdnadshavare. Beskedet skickas när begäran och ansökan med bilagor är komplett och bedömning genomförts. Om du inte bedöms tillhöra målgruppen du sökt till kommer du att få ett beslut om avslag.


4.2 Slutligt antagningsbesked

Anses du tillhöra målgruppen för distansundervisning kommer det slutliga urvalet ske genom betygsurval. Preliminärt antagningsbesked skickas ut med posten i mitten av april.


Slutligt antagningsbesked skickas med posten under första veckan i juli. I kuvertet finns information om hur du tackar ja eller nej till din plats. Du ska ha svarat senast den 30 juli.


5. Hur gör jag för att överklaga?

Ett beslut om avslag till sökt målgrupp kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Mer information om hur du överklagar finns på www.overklagandenamnden.se.


6. Har du frågor?

Då är du välkommen att mejla info@korr.se. Du kan också kontakta vår antagningssekreterare Yvonne Petersson på mejl: yvonne.petersson@korr.se eller telefon: 0486-33585


Mall för Handlingar som styrker din ansökan

Program och inriktningar:

EK – Ekonomiprogrammet – Ekonomi/Juridik

HU – Humanistiska programmet - Kultur

NA – Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap/Naturvetenskap och samhälle

SA – Samhällsvetenskapsprogrammet – Samhällsvetenskap/BeteendevetenskapAnsökningskoder:

EK- 0834 Korr1

NA- 0834 Korr1

HU- 0834 Korr2

SA- 0834 Korr2


Har du frågor om utbildningen eller ansökan kontaktar du någon av nedanstående personer:

Studie- och yrkesvägledare Liselotte Sandberg, 0486-334 19, liselotte.sandberg@korr.se

Studie- och yrkesvägledare Viktoria Andersson, 0486-33601, viktoria.andersson@korr.se

Antagningssekreterare Yvonne Petersson, 0486-335 85, yvonne.petersson@korr.se

Administrativ chef Marie Kittel, 0486-335 84, marie.kittel@korr.se

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »