Ansökan

Ansökan för antagning till höstterminen -24

1. Vem kan söka?  

Du som är folkbokförd i Sverige och uppfyller de särskilda skälen som krävs för distansstudier kan söka till Korrespondensgymnasiet. Vi har riksintag, vilket innebär att du kan gå hos oss oavsett vilken kommun i Sverige du är skriven i. 


Distansundervisning får användas för en hel utbildning i gymnasieskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller av andra särskilda skäl (Skollagen 2010:800). Dokumentationen kan t.ex. vara intyg från läkare, psykolog eller socionom. Det kan också vara fråga om en utredning som har gjorts av annan personal inom elevhälsa eller socialtjänst.


Exempel på särskilda skäl:

 


Exempel som inte är särskilda skäl:

Du behöver också vara behörig att söka till högskoleförberedande program. Det innebär godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt godkända betyg i minst nio andra ämnen. Sammanlagt behövs godkända betyg i tolv ämnen.  


För ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap. För Naturvetenskapsprogrammet ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara kemi, fysik och biologi.


Du kan påbörja gymnasiestudier fram till vårterminen det året du fyller 20 år. 


Alla skolbyten till Korrespondensgymnasiet sker via antagning som beskrivs på denna sida, oavsett vilken årskurs du ska påbörja din utbildning hos oss. Vi tar inte emot elever under pågående terminer utan endast genom antagningen för start hösttermin eller vårtermin. 2. Urval och beräkning av studietid

Skolan avgör om du tillhör målgruppen som får gå på skolan. Är det fler sökande än antal platser kommer ett urval göras baserat på meritvärde från grundskolans betyg. Vi har inte tillstånd för att anta elever på fri kvot. 


Har du betyg från ett tidigare gymnasium använder skolan dessa för att lägga din studieplan och beräknar antal återstående terminer. Då vi läser kurser terminsvis innebär det att du tar examen antingen i januari eller juni. Tar du examen i januari kommer du inte kunna påbörja studier på högskola samma månad. 3. Hur söker du?

Din ansökan består av två delar


Webbansökan:

Gymnasieansökan och val av program gör du via det webbsystem som din hemkommun använder.  Information om inloggning får du via din nuvarande skola eller gymnasieantagningen i din hemkommun. När du gör din webbansökan fyller du i de program du är intresserad av både vid Korrespondensgymnasiet och i din hemkommun. Du rangordnar dem i den ordning du önskar.


När du är  klar med din ansökan via hemkommunen ska du ta en kopia av det elektroniska kvitto du skriver ut ur webbsystemet. Kopian av kvittot skickar du till Korrespondensgymnasiet


Handlingar som styrker din ansökan: 

Förutom Webbansökan skickar du handlingar direkt till Korrespondensgymnasiet som styrker att du tillhör skolans målgrupp enligt mallen Handlingar som styrker din ansökan.4. När ska du söka? 

Valperiod hos kommunerna pågår normalt till ca 15/2. Kontakta gymnasieantagningen i din hemkommun för exakt datum. Sista dagen att skicka in blankett till Korrespondensgymnasiet för att styrka att du tillhör målgruppen är den 15/2 2024


Omvalsperioden pågår ca 19/4 till och 15/5. Kontakta gymnasieantagningen i din hemkommun för exakt datum.

För omvalsperioden är sista dagen att lämna in blankett till Korrespondensgymnasiet för att styrka att du tillhör målgruppen den 31/5 2024.5. Vad händer efter ansökan?

Dina handlingar kommer att granskas av Korrespondensgymnasiets referensgrupp. Referensgruppen består av kurator, specialpedagog, antagningssekreterare, utbildningskoordinator, skolsköterska och rektor. Ansökan med bilagor kommer att delges alla som  ingår i referensgruppen. Vissa uppgifter omfattas av sekretess. 


Skolan avgör om du tillhör målgruppen som får gå på skolan. Är det fler sökande än antal platser kommer ett urval göras baserat på meritvärde från grundskolans betyg. Vi har inte tillstånd för att anta elever på fri kvot. 


Antas du inte som elev på skolan kommer dina ansökningshandlingar att förstöras. Vill du söka till skolan på nytt behöver du skicka in nya handlingar i sin helhet, vid tillfället för den ansökan. 


5.1 Beslut målgruppstillhörighet

När en bedömning av tillhörighet till sökt målgrupp har genomförts kommer ett beslut att skickas med posten. Det adresseras till dig som elev samt, om du är omyndig, till din/dina vårdnadshavare. Beskedet skickas när bedömning genomförts. Om du inte bedöms tillhöra målgruppen du sökt till kommer du att få ett beslut om avslag.


5.2 Slutligt antagningsbesked

Anses du tillhöra målgruppen för distansundervisning kommer det slutliga urvalet ske genom betygsurval. Preliminärt antagningsbesked skickas ut med posten i mitten av april.


Slutligt antagningsbesked skickas med posten under första veckan i juli. I kuvertet finns information om hur du tackar ja eller nej till din plats. Du ska ha svarat senast den 30 juli.6. Hur gör jag för att överklaga?

Ett beslut om avslag till sökt målgrupp kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Mer information om hur du överklagar finns på www.overklagandenamnden.se. 7. Har du frågor?

Har du frågor om utbildningen eller ansökan kontaktar du någon av nedanstående personer:

Antagningssekreterare Yvonne Petersson, 0486-443464, yvonne.petersson@korr.se 

Studie- och yrkesvägledare Liselotte Sandberg (HU, SA), 0486-443431, liselotte.sandberg@korr.se

Studie- och yrkesvägledare Viktoria Andersson, (EK, NA) 0486-443468, viktoria.andersson@korr.se

Utbildningskoordinator Marie Kittel, 0486-443400, marie.kittel@korr.se 

Ansökningskoder:

EK- 0834 Korr1

NA- 0834 Korr1

HU- 0834 Korr2

SA- 0834 Korr2

 Ansökan för antagning till skolstart i januari 

Observera att ansökningar går till på olika sätt beroende på om du söker till januari eller augusti. Information om hur ansökan går till för studiestart i augusti kan du läsa under informationen om ansökan till höstterminen. 


1. Vem kan söka?  

Du som är folkbokförd i Sverige och uppfyller de särskilda skälen för distansstudier som krävs kan söka till Korrespondensgymnasiet. Vi har riksintag, vilket innebär att du kan gå hos oss oavsett vilken kommun i Sverige du är skriven i. 


Distansundervisning får användas för en hel utbildning i gymnasieskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller av andra särskilda skäl (Skollagen 2010:800). Dokumentationen kan t.ex. vara intyg från läkare, psykolog eller socionom. Det kan också vara fråga om en utredning som har gjorts av annan personal inom elevhälsa eller socialtjänst.


Exempel på särskilda skäl:


Exempel som inte är särskilda skäl:

Du behöver också vara behörig att söka till högskoleförberedande program. Det innebär godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt godkända betyg i minst nio andra ämnen. Sammanlagt behövs godkända betyg i tolv ämnen. Utländska betyg valideras av Korrespondensgymnasiet.


För ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap. För Naturvetenskapsprogrammet ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara kemi, fysik och biologi.

 


2. Urval och beräkning av studietid

Skolan avgör om du tillhör målgruppen som får gå på skolan. Är det fler sökande än antal platser kommer ett urval göras baserat på meritvärde från grundskolans betyg. Vi har inte tillstånd för att anta elever på fri kvot. 


Har du betyg från ett tidigare gymnasium använder skolan dessa för att lägga din studieplan och beräknar antal återstående terminer. Då vi läser kurser terminsvis innebär det att du tar examen antingen i januari eller juni. Tar du examen i januari kommer du inte kunna påbörja studier på högskola samma månad. 3. Hur söker du?


Du skickar in din ansökan  med begärda handlingar med post senast den 31 oktober.

Du rangordnar valen i den ordning du önskar.

För att din ansökan ska behandlas behöver den vara komplett ifylld. De handlingar du skickar in ska vara skrivna på svenska eller engelska, det gäller även utländska betyg.


4. När ska du söka? 

Sista dag att ansöka till Korrespondensgymnasiet för start till vårterminen är den 31/10, och skolan tar beslut utifrån den dokumentation vi då fått in. 


Beslut om antagning meddelas efter den 15/11.5. Vad händer efter ansökan?

Dina handlingar kommer att granskas av Korrespondensgymnasiets referensgrupp. Referensgruppen består av kurator, specialpedagog, antagningssekreterare, utbildningskoordinator, skolsköterska och rektor. Ansökan med bilagor kommer att delges alla som  ingår i referensgruppen. Vissa uppgifter omfattas av sekretess. 


Skolan avgör om du tillhör målgruppen som får gå på skolan. Är det fler sökande än antal platser kommer ett urval göras baserat på meritvärde från grundskolans betyg. Vi har inte tillstånd för att anta elever på fri kvot. 


Antas du inte som elev på skolan kommer dina ansökningshandlingar att förstöras. Vill du söka till skolan på nytt behöver du skicka in nya handlingar i sin helhet, vid tillfället för den ansökan. 6. Slutligt antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut med posten i mitten av november. I kuvertet finns information om hur du tackar ja eller nej till din plats. Du ska ha svarat senast den 30/11. 7. Hur gör jag för att överklaga?

Ett beslut om avslag till sökt målgrupp kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Mer information om hur du överklagar finns på www.overklagandenamnden.se. 8. Vid frågor 

Har du frågor om utbildningen eller ansökan kontaktar du någon av nedanstående personer:

Antagningssekreterare Yvonne Petersson, 0486-443464, yvonne.petersson@korr.se 

Studie- och yrkesvägledare Liselotte Sandberg (HU, SA), 0486-443431, liselotte.sandberg@korr.se

Studie- och yrkesvägledare Viktoria Andersson, (EK, NA) 0486-443468, viktoria.andersson@korr.se

Utbildningskoordinator Marie Kittel, 0486-443400, marie.kittel@korr.se

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »